Savska cesta 144a, Zagreb - HR | +385 (0)1 363 4482 | geo-grupa@geo-grupa.hr
  • Hrvatski
  • English

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Geo Grupa d.o.o.
Savska c. 144a,
HR-10000 Zagreb
OIB: 56055678342

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Opće informacije
Geo Grupa d.o.o., Savska c. 144a, Zagreb, OIB: 56055678342 (u daljnjem tekstu: Geo Grupa), kao voditelj obrade osobnih podataka, ovime utvrđuje opća pravila postupanja u vezi obrade osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Geo Grupe, kao i važećim propisima, uključujući i Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba).

Geo Grupa obrađuje osobne podatke ispitanika poštujući sve relevantne propise, primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđenih Uredbom. Geo Grupa prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.
U ovoj Politici pružaju Vam se detaljnije informacije o tome kako i zašto Geo Grupa prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima, te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.

Molimo Vas da ovu Politiku pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima kako biste u potpunosti bili svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

Definicije pojmova
• „osobni podatak“ znači svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”);
• „ispitanik“ znači pojedinac čiji se identitet može utvrditi odnosno osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
• „obrada osobnih podataka“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
• „voditelj obrade“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Europske unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Europske unije ili pravom države članice;
• „izvršitelj obrade“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
• „primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana;
• „privola“ ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje
želja ispitanika kojom ispitanik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu
osobnih podataka koji se na njega odnose;
• „treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Kontaktni podaci
Kontaktni podaci Geo Grupa: Geo Grupa d.o.o., Savska c. 144a, Zagreb, OIB: 56055678342
Kontaktni podaci osoba odgovornih za obradu osobnih podataka: Željko Perić, zeljkoATgeo-grupa.hr

Koje osobne podatke Geo Grupa d.o.o. obrađuje

Geo Grupa u svom poslovanju može obrađivati slijedeće vrste Vaših osobnih podataka:
- Radi obavljanja djelatnosti, Geo Grupa u svom poslovanju može obrađivati osobne podatke Vas kao vlasnika ili kupca nekretnine, naručitelja radova iz opsega djelatnosti Geo Grupa, kao što su :
Ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona, email adresa, podaci potrebni za isplatu/uplatu
- U okviru poslovanja Geo Grupa može obrađivati osobne podatke Vas kao poslovnog partnera koji u okviru geodetskih djelatnosti ili djelatnosti posredovanja u prometu nekretninama obavlja određene zadatke zadane od strane Geo Grupa, a podaci mogu niiiti slijedeći:
Ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona, email adresa, podaci potrebni za isplatu/uplatu

Način na koji Geo Grupa d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke

Geo Grupa prikuplja Vaše osobne podatke direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su:
- Javne baze podataka (npr. katastar, zemljišna knjiga odnosno baza zemljišnih podataka i sl.),
sudovi, itd.

Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova obrade

Geo Grupa obrađuje osobne podatke ispitanika radi izrade ponuda, radi sklapanja ili izvršenja pojedinog ugovora, radi posredovanja u prometu nekretninama, radi ispunjenja zakonskih obveza ili na temelju legitimnog interesa Geo Grupa d.o.o.
Sklapanje i izvršenje ugovora, prodaja potraživanja
U slučaju da su osobni podaci kupaca ili zainteresiranih klijenata dostavljeni od strane kupaca ili zainteresiranih klijenata, takav kupac ili zainteresirani klijent je odgovoran za dostavljanje točnih podataka.
Posredovanje u prometu nekretninama i u prodaji potraživanja
Geo Grupa osim prodaje vlastitih nekretnina i potraživanja, vrši i posredovanje u prodaji nekretninama u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba, kao i takvih potraživanja.
Zakon i legitimni interes kao temelj za obradu
Osobni podaci kupaca ili zainteresiranih klijenata obrađuju se i na temelju važećih zakonskih propisa kako bi Geo Grupa ispunio svoje zakonske obveze, poput Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Određene obrade osobnih podataka temelje se i na legitimnom interesu Geo Grupa, osim kad su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Radi se o obradi osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga u odnosu na konkretan interes za određenim nekretinama ili potraživanjima.
Legitimnim interesom Geo Grupa smatra se i obrada osobnih podataka u svrhe sprečavanja i otkrivanja prijevarnih postupanja, kao i vođenja sudskih postupaka.

Privola
Pored gore navedenih temelja obrade osobnih podataka, Geo Grupa obrađuje osobne podatke i temeljem privola koje su dane neovisno o pojedinoj nekretnini i potraživanju. Svrhe u koje će se u tom slučaju obrađivati osobni podaci ispitanika, temeljem izričite i jasne privole, precizno su navedene u privoli i Geo Grupa ih neće obrađivati ni koristiti ni u jednu drugu svrhu. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku opozvati danu privolu.
Automatizirana obrada podataka
Kod voditelja obrade ne primjenjuje se automatizirana obrada osobnih podataka niti izrada profila.

Primatelji osobnih podataka
Geo Grupa osigurava da osobne podatke obrađuju isključivo oni djelatnici koji za to imaju potrebna ovlaštenja, a koja se temelje na obvezama koje proizlaze iz opisa radnog mjesta. Dio usluga za Geo Grupu obavljaju i druge osobe s kojima će podaci ispitanika biti podijeljeni samo ako su oni nužni za potrebe ispunjenja obveza iz predmetnih ugovora.
Geo Grupa će otkriti osobne podatke ispitanika isključivo nadležnim tijelima sukladno njihovu nalogu ili zahtjevu temeljenom na zakonu, te izvršiteljima obrade u svrhu realizacije prava i obveza iz ugovornog odnosa (Sudski registar, Ured za katastar, Zemljišne knjige, FINA i sl.). Angažirani izvršitelji obrade obrađuju osobne podatke isključivo po nalogu i u ime Geo Grupe.
Prijenos trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
Geo Grupa ne prenosi osobne podatke trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
Razdoblje pohrane podataka
Geo Grupa sukladno zakonu čuva i arhivira osobne podatke sukladno važećim zakonskim propisima, a one podatke za koje nije određen zakonski rok čuvanja sve dokle postoji pravni interes za čuvanje istih.
Prava ispitanika
Pravo na pristup - Ispitanik ima pravo od Geo Grupe dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava da se zatraži ispravak ili brisanje ili ograničavanje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, informaciju postoji li automatizirano donošenje odluka;
Pravo na ispravak - Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Geo Grupe ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopuniti nepotpune osobne podatke koji se na njega odnose;
Pravo na zaborav (brisanje) - Ispitanik ima pravo od Geo Grupe ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, te je Geo Grupa obvezna bez nepotrebnog odgađanja iste izbrisati ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 17. Uredbe;
Pravo na ograničenje obrade - Ispitanik ima pravo od Geo Grupe ishoditi ograničenje obrade (pravo na ograničenje obrade) ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 18. Uredbe;
Pravo na prenosivost podataka - Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega a koje je pružio Geo Grupi u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja Geo Grupe, ako se obrada temeljila na privoli ili ugovoru i ako se obrada provodi automatiziranim putem.
Pravo na prigovor - Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose ne njega, ako se obrada temelji na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, uključujući izradu profila koja se temelji na tim obradama.
Sva gore navedena prava ispitanici mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu, uz navođenja njihovog imena i prezime, te OIB-a. Obrasci se mogu podnijeti u svakom od poštanskih ureda ili pak drugim putem, ako je tako predviđeno pojedinim Općim uvjetima poslovanja za određenu uslugu. Uz zahtjev je potrebno predočiti na uvid ispravu kojom se dokazuje identitet podnositelja zahtjeva.
Geo Grupa zadržava pravo zatražiti ispitanika dostavljanje dodatne dokumentacije u svrhu identifikacije i provjere. U slučaju da su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani (osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja), Geo Grupa ima pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu
Sukladno Uredbi i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka (Martićeva 14, Zagreb).
Primjena ove Izjave
Ova Izjava počinje se primjenjivati 25. svibnja 2018.g., a Geo Grupa će redovito ažurirati iste u slučaju bilo kakvih promjena postupanja.

Geo Grupa d.o.o.
25.05.2018.

Nazovite još danas na +385 (0)1 363 4482 ili pošaljite poruku na Kontakt formu