Savska cesta 144a, Zagreb - HR | +385 (0)1 363 4482 | geo-grupa@geo-grupa.hr
 • Hrvatski
 • English

Vještačenje

Geodetsko vještačenje

Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da, osim općih uvjeta za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske,
2. da je državljanin države članice Europske unije ili neke druge države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru,
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,
4. da je nakon odgovarajućeg završenog sveučilišnog studija odnosno odgovarajuće škole radio na poslovima u struci za koju se školovao i to najmanje 5 godina, ako je završio odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radio na poslovima u struci za koju se školovao 8 godina i ako je završio odgovarajuću srednju školu i radio na poslovima u struci za koju se školovao 10 godina,
5. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.

Za stalnog sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1.a) Zakona o državnim službenicima ili joj je izrečena sigurnosna mjera dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog vještaka.

Sposobnost kandidata za obavljanje poslova sudskog vještaka utvrđuje se provjerom kod imenovanog stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke pod čijim je nadzorom dužan obaviti najmanje pet vještačenja, izraditi nalaz i mišljenje.
Iznimno od odredbe stavka 1. točka 4. ovoga članka liječnicima specijalistima sposobnost za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka utvrđena je položenim stručnim specijalističkim ispitom nakon provedenog specijalističkog staža.

Geo Grupa d.o.o. uz geodetske stručnjake ima i stalnog sudskog vještaka za geodeziju.

Linkovi - Sudačka mreža:

 1. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
 2. POSTUPAK IMENOVANJA
 3. DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
 4. PRAVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
 5. PEČAT
 6. NATPISNA PLOČA
 7. ISKAZNICA
 8. POPISI STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
 9. ZAVRŠNE ODREDBE
 10. UVJETI I DOKUMENTI POTREBNI ZA IMENOVANJE SUDSKIH VJEŠTAKA
 11. DOKUMENTI POTREBNI ZA PONOVNO IMENOVANJE STALNIM SUDSKIM VJEŠTAKOM
 12. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA (NN 12315).doc

Nazovite još danas na +385 (0)1 363 4482 ili pošaljite poruku na Kontakt formu