Savska cesta 144a, Zagreb - HR | +385 (0)1 363 4482 | geo-grupa@geo-grupa.hr
  • Hrvatski
  • English

Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Narodne novine" broj 107/2007, 144/2012 i 14/2014),
društvo Geo Grupa d.o.o. Zagreb, dana 02. siječnja 2019. godine, donosi slijedeće

I.UVOD
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva  Geo Grupa d.o.o., Savska cesta 144a, Zagreb, OIB: 56055678342, MBS: 080485264, (u daljnjem tekstu: Posrednik) kao Posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).
Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja tvrtke Geo Grupa d.o.o.
Posredovanje u prometu nekretninama su radnje posrednika u prometu nekretninama koje se tiču povezivanja nalogodavca i kupca/najmoprimca/zakupoprimca, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, i dr.

Ponuda nekretnina Posrednika Geo Grupa d.o.o. temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim putem od strane nalogodavca. Posrednik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta od strane nalogodavca te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana/iznajmjljena ili je vlasnik odustao od prodaje/najma, a da o tome nije pravodobno obavijestio agenciju.

II.Obveze Posrednika:
Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:
1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavateljem pravnu ili fizičku osobu radi sklapanja posredovanog posla.
2. Upoznati Nalogodavatelja s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini.
4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
5. Omogućiti pregled nekretnina.
6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao.
7. Čuvati osobne podatke Nalogodavatelja, te, po pisanom nalogu Nalogodavatelja, čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
9. Obavijestiti Nalogodavatelja o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

III. Obveze nalogodavca:
Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom, Nalogodavatelj preuzima sljedeće obveze:
1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
2. Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine.
4. Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu.
5. Istodobno sa sklapanjem predugovora ili ugovora isplatiti Posredniku Naknadu.
6. Naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
7. Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini. Nalogodavatelj će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja. Nalogodavatelj će odgovarati za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.
IV.Obveze Posrednika prema nalogodavcu – kupcu/najmoprimcu/zakupoprimcu:
1. Nastojati naći za nalogodavca odgovarajuću nekretninu, dovesti ga u vezu s vlasnikom nekretnine koji bi s njim pregovarao o sklapanju kupoprodajnog ugovora (ugovora o zamjeni, najmu, zakupu ili sl.);
2. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje/najma/zakupa;
3.organizirati ovjeru potpisa prodavatelja i kupca kod javnog bilježnika;
4. prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja i zapisnik o primopredaji;
5. Ako Nalogodavac naloži Posredniku, Posrednik može: podnijeti poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi, urediti i predati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na kupca, predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama u ime Kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda.

V.Posrednička provizija i cjenik
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu – proviziju u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili Ugovora). Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju.
Smatrati će se da je posredovanje obavljeno i u slučaju da je predugovor ili ugovor sklopljen sa prodavateljem i članovima obitelji kupca/najmoprimca/zakupoprimca ili sa tvrtkom u kojoj isti ima utjecaj.

U posredničku naknadu su uključeni svi troškovi koje je Geo Grupa d.o.o. imala prilikom posredovanja. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale u slučaju da agencija dogovori s nalogodavcem i obavljanje druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, uvećana za PDV.
Visina posredničke naknade ne smije prelaziti ukupno 6% kupoprodajne cijene nekretnine, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu, visinu mjesečne najamnine, odnosno zakupnine. U slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu sklopljenom na rok od 60 mjeseci (5 godina) i duže, u kojem slučaju posrednička naknada iznosi minimalno 150% iznosa mjesečne najamnine, odnosno zakupnine.

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom II. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavatelja, iznos posredničke satnice iznosi =350,00 kuna (slovima: tristopedesetkuna).
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom II. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavatelja, isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.
Na odnose između nalogodavca i Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud.

GEO GRUPA d.o.o., siječanj 2019.

Nazovite još danas na +385 (0)1 363 4482 ili pošaljite poruku na Kontakt formu