Savska cesta 144a, Zagreb - HR | +385 (0)1 363 4482 | geo-grupa@geo-grupa.hr
 • Hrvatski
 • English

References

 1. Auto cesta Krapina-Macelj, ožujak 2005.-kolovoz 2006.TN Blesicka u Koversadi, Vrsar lipanj 2006.
 2. Sinj, rujan-prosinac 2005.
 3. Auto cesta Gornja Ploča-Zadar 2, listopad 2004.-ožujak 2005.
 4. Hala Elgrad, 2007.
 5. Geodetska izmjera Novske, studeni 2008.-studeni 2010.
 6. Tehnička reambulacija Novi Sisak, 2006.-2008.
 7. BCI-Business centar International, 2006.
 8. Stambeni objekti Oporovec, 2006.
 9. Zagrebački neboder, Trg bana Josipa Jelačića, 2007.
 10.     Auto cesta Šibenik-Šestanovac, travanj 2009.

Ostale Reference

 1.     Snimanje izvedene dionice Mala Kapela-Ličko Lešće na autocesti ZAGREB-SPLIT u duljini od 40 km za potrebe upisa u Katastar zemljišta. (2004.god.)
 2.     Praćenje gradnje dionice autoceste Žuta Lokva-Otočac u duljini od 17 km. (2004.)
 3.     Izrada i dopuna planova za projektiranje plinovoda PULA-KARLOVAC DN 50
 4.     Prikupljanje i obrada podataka s dionica autoceste Bosiljevo-Ogulin, G.Ploča-Zadar II, Varaždin-Breznički Hum u duljini od 150 km u svrhu izrade Baze cestovnih podataka (2005.)
 5.     Katastarska izmjera poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Koprivnički Ivanec u površini od 300 ha (2005.)
 6.     Prikupljanje i obrada podataka s državne ceste na dionicama Dugopolje-Ravča, Makarska-Ravča, Sinj-BIH, trajektne luke Split, Makarska i Drvenik u svrhu izrade Baze cestovnih podataka u ukupnoj duljini od 150 km.
 7.     Iskolčenje objekta, praćenje izgradnje, kontrolno praćenje pomaka, upis objekata ,etažiranje i skeniranje izvedene fasade za potrebe BUSINESS CENTRA INTERNACIONAL u Zagrebu. (2005.-2006.)
 8.     Geodetsko praćenje izgradnje svih pratećih objekata na dionici autoceste Krapina-Macelj. (2005.-2006.)
 9.     Geodetski poslovi za potrebe projektiranja stambenog naselja u Zagrebu-Sveti Duh. (2005.)
 10.     Praćenje izgradnje cesti u naselju POS-a VRBANI u Zagrebu. (2005.)
 11.     Iskolčenje i snimanje izvedenog stanja Štefanovečke ulice u Zagrebu. (2005.)
 12.     Snimanje izvedenog stanja i izrada elaborata za upis u Katastar Kolareve ulice u Zagrebu. (2005.)
 13.     Opažanje pomaka novoizgrađenog mosta na rijeci Savi u Zagrebu-Jankomirski most. (2005.)
 14.     Iskolčenje i snimanje izvedenog stanja ulice Rim u Zagrebu. (2005.)
 15.     Skeniranje fasade EMPORIUM CENTRA u Zagrebu. (2005.)
 16.     Iskolčenje i snimanje izvedenog stanja ulice Posavje u Zagrebu. (2005.)
 17.     Iskolčenje i snimanje izvedenog stanja Mokrovićeve ulice u Zagrebu. (2005.)
 18.     Iskolčenje i snimanje izvedenog stanja instalacija u TN KOVERSADA u Vrsaru. (2006.)
 19.     Izrada parcelacije, iskolčenje, praćenje gradnje, upis izvedenog stanja POLIKLINIKE SVJETLOST u Zagrebu. (2006.-2008.)
 20.     Tehnička reambulacija K.O.Novi Sisak u površini od 1500 ha. (2006.-2008.)
 21.     Postavljanje i opažanje geodetske mreže radi rekonstrukcije ZAGREBAČKE AVENIJE u Zagrebu. (2006.)
 22.     Izrada elaborata za evidentiranje vodnog dobra na području K.O. Karlovac I, K.O. Donje Mekušje, K.O. Rečica i K.O. Gornje Mekušje u duljini od 15 km. (2006.- 2008.)
 23.     Iskolčenje i snimanje rekonstrukcije ulice Horvatovac u Zagrebu. (2006.)
 24.     Iskolčenje i snimanje rekonstrukcije Paške ulice u Zagrebu. (2006.)
 25.     Nadzor nad izgradnjom svih objekata STAMBENOG NASELJA SOPNICA-JELKOVEC u Zagrebu. (2007.-2009.)
 26.     Iskolčenje i praćenje gradnje ulične kanalizacije u Jelkovcu. (2007.)
 27.     Radovi na sanaciji plinovoda DN 300 Budrovac-Kloštar-Ivanić Grad, DN 450 Budrovac-Donji Miholjac, DN 300 Legrad-Koprivnica, DN 300 Budrovac-Varaždin, DN 150 Budrovac-Ferdinandovac, DN 150 Beničanci-Našice, DN 300 Donji Miholjac-Osijek, DN 300 Kutina-Slavonski Brod. (2007.-2009.)
 28.     Parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Hruševečke ulice u Zagrebu. (2007.)
 29.     Iskolčenje i snimanje za potrebe rekonstrukcije Ulice V Ravnice u Zagrebu. (2007.)
 30.     Izrada elaborata za evidentiranje vodnog dobra na području K.O.Gornje Mekušje (Karlovačka županija) u duljini od 10 km. (2007.-2009.)
 31.     Izrada elaborata za evidentiranje vodnog dobra za potrebe savskog nasipa u Županji. (2007.)
 32.     Iskolčenja telekomunikacijskih stupova na teritoriju cijele RH. (2007.–2009.)
 33.     Izrada elaborata za evidentiranje vodnog dobra na području Pregrade i Zlatara. (2007.-2009.)
 34.     Parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Ulice Draganići u Zagrebu. (2008.)
 35.     Izrada Posebne geodetske podloge za potrebe UPU JANKOMIR-MALEŠNICA u Zagrebu.
 36.     Iskolčenje i praćenje izgradnje ulične kanalizacije u Lukoranskom odvojku u Zagrebu. (2008.)
 37.     Prikupljanje i obrada podataka s postojećih autocesta na dionicama Sredanci-Đakovo, Županja-Lipovac, Mala Kapela –Gornja Ploča, Zadar II – Šestanovac u ukupnoj duljini od 315 km za potrebe BAZE CESTOVNIH PODATAKA. (2008.-2009.)
 38.     Parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Ulice Gračanske dužice u Zagrebu. (2008.)
 39.     Izrada elaborata za evidentiranje vodnog dobra na području K.O.Tompojevci (Vukovarsko-Srijemska županija) za potrebe retencije (2008.-2009.)
 40.     Iskolčenje i snimanje izvedenog stanja objekata i instalacija u naselju S.Vid u Rovinju. (2008.-2009.)
 41.     Parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Ulice Križni put u Zagrebu. (2008.)
 42.     Katastarska izmjera poljoprivrednog zemljišta na području grada Garešnice u površini od 1200 ha. (2008.–2009.)
 43.     Katatastarska izmjera K.O.Bročice i K.O.Novska u površini od 450ha. (2008.-2009.)
 44.     Katastarska izmjera poljoprivrednog zemljišta na području grada Čazme u površini od 300 ha. (2008.–2009.)